Leeg

Totaal: € 0,00 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Billie&Millie (Olli-M), met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw daad van aankoop

1. De verkoper: 
Billie&Millie (Olli-M) is gevestigd te België , 3018 Wijgmaal , Wijgmaalbroek 80 , BTW nr. is BE 0502 677 952, e-mail : sara@billie-en-millie.be, tel +32 487 58 34 63

2. Offertes en aanvaarding van de bestelling: 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten, ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden, alle prijzen gelden per stuk tenzij anders is aangegeven.
3. Aansprakelijkheid
: De artikelen die wij verkopen worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld, mocht er zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld; de kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken (de instelling en kwaliteit van uw beeldscherm hebben er ook een invloed op).
De informatie betreffende de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Levering: 
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Tenzij anders aangegeven bevatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Eigendomsvoorbehoud: 
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

6. Waarborg: 
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

7. Verzakingsrecht
: In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Billie&Millie (Olli-M), 3018 Wijgmaal, Wijgmaalbroek 80. Teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de originele verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper werden beschadigd of zichtbaar gebruik sporen vertonen. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding. Indien aan deze voorwaarden worden voldaan zal Billie&Millie (Olli-M) het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen binnen de dertig dagen

8. Overmacht: 
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen alle vormen van overmacht en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

9. Prijzen en betaling: 
De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te 3018 Wijgmaal, Wijgmaalbroek 80, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.
 Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie dagen na ontvangst van de factuur.
In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijk ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

10. Persoonsgegevens
: Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

11. Bewijs: 
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

12. Scheidbaarheid: 
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

13. Toepasselijk recht: 
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

14. Copyright: 
Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Billie&Millie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Billie&Millie (Olli-M) noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden op geen enkele analoge noch digitale wijze.